Badanie neuropsychologiczne

Podczas badania neuropsychologicznego badamy procesy poznawcze. Oceniamy deficyty jak i zasoby Pacjenta. Sprawdzamy czy i w jaki sposób są rozwiązywane poszczególne zadania aby określić defekt podstawowy. Następnie staramy określić etiologię deficytów. Na tej podstawie jesteśmy w stanie opracować diagnozę i zaplanować dalsze postępowanie. Postawienie diagnozy neuropsychologicznej wymaga 3 - 4 osobistych spotkań z neuropsychologiem.
W Neuronie badania neuropsychologiczne wykonuje doświadczony neuropsycholog dr Agnieszka Mydlikowska-Śmigórska.

Cena diagnozy neuropsychologicznej to 1000 -1200 PLN.

Badanie psychologiczne

Jest to zaplanowane działanie, podejmowane przez specjalistów polegające na zamierzonym zbieraniu danych, ich przetwarzaniu i integrowaniu. Na tej podstawie wyciągane są wnioski, oraz planowane jest dalsze postepowanie. Diagnoza może dotyczyć między innymi: zaburzeń afektywnych, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych, zespołu stresu pourazowego, zaburzeń snu i odżywiania się i wiele innych.

Proces diagnostyczny wymaga od 3-5 osobistych spotkań z psychologiem. Obejmują one wywiad, kwestionariusze, niekiedy może być konieczny wywiad od osoby bliskiej Pacjenta, dodatkowe badania, lub konsultacje u innych specjalistów. Na podstawie zebranych informacji psycholog sporządza opinię, oraz proponuje dalsze postępowanie.

Należy zaznaczyć, że rzetelny proces diagnozy psychologicznej powinien poprzedzać wszystkie formy terapii i oddziaływań proponowanych w dalszym etapie leczenia czy psychoterapii.

W naszym zespole diagnozę psychologiczna wykonują:

dr Agnieszka Mydlikowska-Śmigórska.
dr Krzysztof Śmigórski.

Diagnoza psychologiczna to koszt od 800-1200 PLN

Interwencja kryzysowa

Pojęcie interwencji kryzysowej odnosi się do działań podejmowanych w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, do których należą wypadki, katastrofy, a także kryzysy rodzinne i osobiste.

Często osoby dotknięte przez wymienione zdarzenia nie są w stanie samodzielnie lub przy pomocy najbliższych się z nimi zmierzyć, dlatego potrzebują natychmiastowej i kompleksowej pomocy, obejmującej wieloaspektowe wsparcie (np. prawne, medyczne, ekonomiczne, społeczne czy psychologiczne), jakiej nie odnajdują we własnym otoczeniu. Pomoc udzielana przez specjalistów w ramach interwencji kryzysowej jest krótkoterminowa, stąd musi być intensywna i podjęta tuż po wystąpieniu sytuacji kryzysowej, by odniosła pożądany skutek i pomogła osobie znajdującej się w kryzysie z niego wyjść. J. L.Greenstone, S.C. Leviton.

Ilość niezbędnych sesji ustalana indywidualnie.

dr Agnieszka Mydlikowska-Śmigórska
Koszt trzech pierwszych wizyt 250PLN/55min
Kolejne wizyty 200PLN /55min

Psychoterapia

W Neuronie pracujemy w nurcie behawioralno-poznawczym. Zakłada się w nim, że wspólna cechą wielu problemów emocjonalnych jest występowanie charakterystycznych elementów: myśli automatycznych, schematów i zniekształceń poznawczych, które pośredniczą w utrwalaniu się specyficznych emocji i wpływają na zachowanie. Procesy uczenia się determinują zachowanie, nabywanie, oraz utrwalanie przekonań i sposobu widzenia świata.

Świadomie wybraliśmy ten nurt do pracy z Pacjentami ponieważ zarówno założenia jak i praktyka terapii behawioralno – poznawczej oparte są na rzetelnych badaniach naukowych.

W neuronie prowadzimy psychoterapię indywidualną, psychoterapię par i rodzin.

W Neuronie psychoterapię prowadzą:

dr Agnieszka Mydlikowska-Śmigórska - Psychoterapia indywidualna 200 PLN, terapia par 350PLN/90min, terapia rodzin 400PLN/120min