Grudzień

REHABILITACJA NEUROPSYCHOLOGICZNA METODĄ „ERRORLESS LEARNING” OSÓB CIERPIĄCYCH NA OTĘPIENIE W PRZEBIEGU CHOROBY ALZHEIMERA

W niniejszym artykule omówiono możliwości stosowania strategii rehabilitacyjnej znanej pod nazwą bezbłędnego uczenia się (ang. errorless learning, EL) u pacjentów z chorobą Alzheimera. Autorzy przedstawiają zagadnienie w kontekście stanu wiedzy o efektywności oddziaływań neuropsychologicznych u pacjentów cierpiących na AD. Zarysowana jest historia powstania terapii metodą uczenia się bezbłędnego oraz startegie i techniki stosowane w jej obrębie. Wykazane jest nowatorstwo metodologiczne tego podejścia, które, w przeciwieństwie do większości strategii rehabilitacji neuropsychologicznej, ma względnie solidne podstawy teoretyczne. Pozostała część pracy poświęcona jest omówieniu dostępnych w literaturze ustaleń empirycznych dotyczących efektywności stosowania uczenia się bezbłędnego w rehabilitacji osób z AD. Omówione są czynniki wpływające na nią, takie jak organizacja sesji rehabilitacyjnych, częstotliwość sprawdzania postępów czynionych przez uczestników oraz rodzaj trenowanego materiału. Efektywność EL jest porównana z efektywnością innych metod rehabilitacji neuropsychologicznej. Autorzy artykułu uważają, że strategia bezbłędnego uczenia się może zwiększać efektywność treningów poznawczych i stanowi użyteczną opcję w rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera w umiarkowanym lub zaawansowanym stadium.
The following article discusses the possibility of applying the a rehabilitation strategy known as Errorless Learning (EL) in patients suffering from Alzheimer’s disease (AD). The authors present the issue in the context of the knowledge on the effectiveness of administering neuropsychological interventions in patients with AD. The history of the EL method development is presented as well as techniques used in its domain. The novelty of the EL methodological approach is shown. It is emphasized that EL, in contrast with the majority of neuropsychological rehabilitation strategies, has a relatively reliable theoretical basis. The remaining part of the work focuses on reviewing empirical findings concerning the effectiveness of employing Errorless Learning in rehabilitation of individuals suffering from AD, which are available in the professional literature. Factors affecting it, such as rehabilitation session organization, frequency of participants’ advancements testing and a type of the materials used in training, are discussed. The effectiveness of EL is compared with the results of other neuropsychological rehabilitation methods. The authors of this article find that the EL strategy may increase cognitive training effectiveness and is a useful option in neuropsychological rehabilitation of patients suffering from moderate to severe Alzheimer’s disease.

Cały artykuł dostępny jest: https://doi.org/10.12740/PP/81104
Psychiatria Polska 1/2019 s.117-127
Agnieszka Mydlikowska-Śmigórska; Krzysztof Śmigórski

Sierpień

OLFACTORY DYSFUNCTIONS OCCURRING IN THE COURSE OF PARKINSON’S DISEASE

Hipozmia jest częstym objawem prodromalnym PD i wyprzedza objawy poznawcze oraz motoryczne o kilka lat. Zaburzenia węchowe powszechnie występują w PD i mogą być pomocne w rozpoznawaniu tej choroby oraz w diagnozie różnicowej zespołów parkinsonowskich. W PD nie stwierdza się związków między sprawnością węchową a stopniem deterioracji poznawczej, a w każdym razie nie są one tak wyraźne. W PD zaburzenia sprawności węchowej są bardziej masywne i rozwijają się znacznie szybciej w porównaniu z innymi chorobami. Wielu autorów podkreśla, że w PD poziom sprawności węchowej jest niezależny od czasu trwania choroby i nasilenia objawów motorycznych. Szczególnie wyraźne są zaburzenia identyfikacji i rozróżniania zapachów, przy czym największe trudności pacjentom z PD sprawiają zapachy żywności.

Hyposmia is a common prodromal symptom of PD. It precedes cognitive and motor symptoms by a few years. Olfactory dysfunction is commonly found in PD and may be helpful in the diagnosis of this disease and differential diagnosis of Parkinson’s syndromes. In PD no correlations are found between the olfactory function and the degree of cognitive deterioration. In any event, they are not so clear. In PD, olfactory dysfunction is more massive and develops much faster than in other neurodegenerative diseases. Many authors emphasise that in PD the level of olfactory function is independent of the duration of the disease and severity of motor symptoms. Particularly evident is the impairment of the ability to identify odours and differentiate between odours, with food scents being the most difficult for patients to identify.

Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii 2/2017
Krzysztof Śmigórski, Agnieszka Mydlikowska-Śmigórska

Sierpień

ZABURZENIA SPRAWNOŚCI WĘCHOWEJ W PRZEBIEGU CHOROBY ALZHEIMERA

W artykule przedstawiono informacje wskazujące na istotne korzyści kliniczne płynące ze zwrócenia uwagi na funkcjonowanie węchowe pacjentów geriatrycznych, a w szczególności pacjentów zagrożonych AD lub już na nią chorujących. Ocena sprawności węchowej pozwala przewidywać prawdopodobieństwo konwersji z MCI w AD oraz szacować do pewnego stopnia tempo progresji u osób z już zdiagnozowaną AD. Zaburzenia węchowe w AD występują na wczesnym, przedklinicznym etapie jej rozwoju i poprzedzają wystąpienie objawów poznawczych. Dotykają znaczącego odsetka pacjentów cierpiących na MCI i większości pacjentów ze zdiagnozowaną AD. Obraz kliniczny obejmuje zaburzenia detekcji, identyfikacji i rozróżniania zapachów, a także uszkodzenia semantycznej i epizodycznej pamięci węchowej. Niektórzy badacze uważają, że zaburzenia węchowe mogą być lepszym predyktorem rozwoju otępienia niż klasyczne metody badania funkcji poznawczych. Bardzo ważne jest stosowanie obiektywnych metod testowych, a nie poleganie na samoocenie pacjentów, gdyż jest ona nierzetelna i bardziej związana z odczuciem drożności górnych dróg oddechowych niż rzeczywistą sprawnością węchową. W przypadku potwierdzenia obecności takich zaburzeń kolejnym objawem zwiększającym prawdopodobieństwo rozwoju procesu neurozwyrodnieniowego jest stwierdzenie braku świadomości zaburzeń. Jeśli u osoby badanej zdiagnozowano MCI i/lub genetyczne predyspozycje do AD, zaburzenia węchowe można traktować jako objaw prodromalny procesu otępiennego.

In this article, the authors presented information suggesting significant clinical advantages as a result of paying attention to olfactory function in geriatric patients, especially those at risk for AD or those currently suffering from it. The olfactory ability assessment allows one to predict the probability of a conversion from MCI to AD and to estimate, to some degree, the speed of disease progression within patients who have already been diagnosed with AD. Olfactory impairment occurs in the early, preclinical stage of the disease and precedes the appearance of cognitive symptoms. It affects a significant proportion of patients suffering from MCI and the majority of patients diagnosed with AD. The clinical picture includes impairment of detection, identification and differentiation of smells as well as damage of the semantic and episodic memory of smells. Some researchers find that olfactory impairment is a better predictor of the development of dementia than measurement of classic cognitive functions. It is very important to use objective tests rather than relying on patients’ self-evaluation, because it is unreliable and is more closely associated with upper respiratory tract patency rather than the actual olfactory function state. If the olfactory impairment has been diagnosed, another symptom increasing the likelihood of the neurodegenerative process presence is a lack of recognition of the impairment. If a patient has been diagnosed with mild cognitive impairment and genetic predispositions toward AD have been confirmed, the olfactory impairment can be considered a prodromal symptom of dementia.

Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii 2/2017
Agnieszka Mydlikowska-Śmigórska; Krzysztof Śmigórski

Sierpień

MEETINGDEM

Adaptation of the Meeting Centre Support Programme for people with dementia and their carers in Wroclaw The Report prepared by the MEETINGDEM project Initiative Group Version Final: January 20th 2017

Authors

Joanna Rymaszewska, Dorota Szcześniak, Katarzyna Urbańska (WMU) and Initiative group members (Ankiel Jolanta, Bulińska Katarzyna, Dąbek Anna, Józefiak-Materna Anna, Kłosińska Ewa, Kowalska Joanna, Kowynia Dorota, Koźmińska-Brygoła Maria, Krygier Marta, Kula Maria, Lejkam Magdalena, Malcher Katarzyna, Misiak Krystyna, Mydlikowska-Śmigórska Agnieszka, Pawliszko Robert, Pawłusiów Elżbieta, Romotowska Teresa, Stocka Anna, Szczepaniak Wioletta, Szczepańska-Gieracha Joanna, Szczęśniak Kamila, Trypka Elżbieta, Turek Katarzyna, Wojtyńska Renata, Zachwiej Elżbieta, Zborowska Iwona)

Revised by:
Rose – Marie Drӧes and Franka Meiland (VU Medical Centre, Amsterdam)

www.meetingdem.eu/…/D4.1-Report-of-IG_POL_FinalEnglishVersion

Luty

PODSTAWY NEUROANATOMICZNE I NEUROFIZJOLOGICZNE LUDZKIEGO UKŁADU WĘCHOWEGO

Celem artykułu jest przegląd wiedzy na temat obwodowych i ośrodkowych struktur neuroanatomicznych tworzących ludzki system węchowy. Autorzy przedstawiają drogę, jaką pokonują wrażenia chemosensoryczne odbierane przez receptory w jamie nosowej i transmitowane do struktur mózgowych, oraz pośredniczące ośrodki przetwarzające.

Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology 4/2016
Agnieszka Mydlikowska-Śmigórska; Krzysztof Śmigórski
http://www.termedia.pl/Podstawy-neuroanatomiczne-i-neurofizjologiczne-ludzkiego-ukladu-wechowego

Luty

TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA PACJENTÓW Z CHOROBĄ ALZHEIMERA.

Wykład na temat indywidualnej i grupowej terapii neuropsychologicznej jaką prowadzimy w Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie. Opowiem o autorskim programie terapeutycznym, który opracowałam dla pacjentów z rozpoznaniem AD i PD.

Wykład odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim.

Więcej szczegółów już wkrótce 🙂

Serdecznie zapraszam.

Styczeń

ZABURZENIA UWAGI I ZACHOWANIA. MIT ADHD, GRY I AGRESJA.

Osoba realizująca temat przewodni: Agnieszka Mydlikowska – Śmigórska
– 
neuropsycholog kliniczny, psychoterapeuta

Adresaci: Na spotkanie zapraszamy wszystkich pedagogów, psychologów,
logopedów, wychowawców, nauczycieli przedmiotów, wszystkich
zainteresowanych w/w problematyką.

Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie
tel. 71 389 25 46.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Liderzy sieci współpracy                                                     Dyrektor
i samokształcenia                                           mgr Krystyna Adaśko
mgr Małgorzata Wcisło
mgr Maria Buśko – Rola

Styczeń

ZABURZENIA EMOCJONALNE U DZIECI Z PERSPEKTYWY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

Osoba realizująca temat przewodni: Agnieszka Mydlikowska – Śmigórska
– 
neuropsycholog kliniczny, psychoterapeuta

Adresaci: Na spotkanie zapraszamy wszystkich pedagogów, psychologów,
logopedów, wychowawców, nauczycieli przedmiotów, wszystkich
zainteresowanych w/w problematyką.

Termin:24 luty 2016

Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie
tel. 71 389 25 46.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Liderzy sieci współpracy                                                     Dyrektor
i samokształcenia                                         mgr Krystyna Adaśko
mgr Małgorzata Wcisło
mgr Maria Buśko – Rola

Styczeń

SPECYFICZNE ZABURZENIA UCZENIA.

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz liderzy sieci współpracy i samokształcenia psychologów, pedagogów i logopedów serdecznie zapraszają pedagogów, psychologów, logopedów wychowawców, nauczycieli przedmiotów oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w ramach:
SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW i LOGOPEDÓW


Osoba realizująca temat przewodni:
 Agnieszka Mydlikowska – Śmigórska
– 
neuropsycholog kliniczny, psychoterapeuta

Adresaci: Na spotkanie zapraszamy wszystkich pedagogów, psychologów,
logopedów, wychowawców, nauczycieli przedmiotów, wszystkich
zainteresowanych w/w problematyką.

Termin:  07 października 2015 r. godz. 13:00

Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie
tel. 71 389 25 46.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Liderzy sieci współpracy                                                     Dyrektor
i samokształcenia                                                mgr Krystyna Adaśko
mgr Małgorzata Wcisło
mgr Maria Buśko – Rola

Sierpień

PRZYSTANEK ALZHEIMER

Zamieszczam zaproszenie, które otrzymałam od Pana Piotra Czostkiewicza

Serdecznie zapraszam na kolejne, 35. spotkanie z cyklu „Przystanek Alzheimer”, które odbędzie się 27 sierpnia (czwartek) o godz. 17 w siedzibie Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” mieszczącej się przy ul. Generała Władysława Andersa 13.

Wykład poświęcony diecie i naturalnym sposobom wspomagania chorych na alzheimera poprowadzi dr Małgorzata Musioł. Jak sama mówi:

„Dieta odgrywa dużą rolę w naszym życiu. Od sposobu odżywiania się zależy nasze zdrowie lub utrata życiodajnych sił, co w konsekwencji prowadzi do wielu schorzeń, w tym także do choroby Alzheimera. O działaniach prewencyjnych wiemy już sporo, a co zrobić w przypadku zdiagnozowanej choroby Alzheimera? Czy chorzy są skazani wyłącznie na leki oferowane przez przemysł farmakologiczny, a więc generujące szereg skutków ubocznych? Wykład będzie zachętą do spojrzenia na chorobę Alzheimera przez pryzmat naturalnych metod i środków wspomagających pracę umysłu, w tym na tak istotną kwestię jaką jest codzienne żywienie.”

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: przystanekalzheimer@gmail.com ewentualnie telefonicznie: 600600186. W zgłoszeniu prosimy podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail, telefon.